2. bolonjska stopnja

Transportni pojavi (5 ECTS)

Nosilec/izvajalec:  prof. dr. Andrej Kitanovski
Asistent: asist. Katja Klinar, asist. Luka Lorbek

Vsebina predmeta: Predmet Transportni pojavi daje študentom temeljna in uporabna znanja o energijskih in snovnih transportnih pojavih, ki so posledica gradienta temperatur in masnih koncentracij v zmesi. Temeljni principi obravnave prenosnikov toplote predstavijo študentu možnosti za njihov preračun in dimenzioniranje. Ločena obravnava mehanizmov prenosa toplote (prevod, prestop in sevanje) spozna študenta s temeljnimi zakoni in možnostjo njihove uporabe. Povezavo vseh treh mehanizmov študentje dobijo pri obravnavi toplotne prehodnosti za konkretne primere prehoda toplote skozi s konstrukcijske strojne in gradbene elemente. Kot najbolj znan ukrep za intenziviranje prehoda toplote jim je predstavljena uporaba razširjenih površin za kompenzacijo slabše toplotne prestopnosti, kar se običajno pojavi v toku plina. Konkretno uporabo predhodnih znanj v napravah za prenos toplote študentje dobijo z metodologijami za preračun in dimenzioniranje prenosnikov toplote. Obravnava prenosa snovi se ves čas navezuje na pridobljeno znanje iz prenosa toplote. Difuzija je obratno analogno povezana s prevodom toplote in prestop snovi direktno analogno s prestopom toplote. Prikaže se relativno večja zahtevnost eksperimentalnega pridobivanja empiričnih podatkov o prestopu snovi, zato je podana analogija med prenosom toplote in snovi, ki nam omogoča prenos analognih zakonitosti iz prenosa toplote na prenos snovi.

 

Prenosniki toplote (5 ECTS)

Nosilec/soizvajalec: prof. dr. Alojz Poredoš/prof. dr. Iztok Golobič
Asistent: doc. dr. Jaka Tušek

Vsebina predmeta: Pri predmetu Prenosniki toplote želimo študentom posredovati uporabna znanja za preračun in dimenzioniranje značilnih vrst prenosnikov toplote v energetiki in procesni industriji. Temeljni cilj predmeta je izšolati študente za pravilno izbiro konstrukcijsko najbolj primernega prenosnika toplote in ga vključiti v energetski ali procesni sistem glede na specifično aplikacijo tako, da bomo vedno dosegali najvišjo energetsko učinkovitost in najmanjši vpliv na okolje. Posebna pozornost bo posvečena njihovim specifičnim zahtevam ter energetski in ekološki presoji. Poudarek bo prav tako na upravljanju s sistemi, ki imajo vgrajene prenosnike toplote in spremljanju njihove energetske učinkovitosti. Prav tako bo močan poudarek na vzdrževanju čistosti prenosnih površin. Predstavljena bo metodologija spremljanja tlačanih izgub in temperaturnega padca, kot indikatorju stanja prenosnih površin.

 

Hlajenje (5 ECTS)


Nosilec/izvajalec:
prof. dr. Alojz Poredoš/prof. dr. Andrej Kitanovski

Asistent: asist. dr. Primož Poredoš

Vsebina predmeta: Pri predmetu Hlajenje želimo študentom posredovati uporabna znanja za delo na področju hlajenja živil, hlajenja v klimatizaciji in stavbni tehniki ter v industriji. Temeljni cilj predmeta je izšolati študente za pravilno izbiro hladilnega procesa glede na specifično aplikacijo tako, da bomo vedno dosegali najvišjo energetsko učinkovitost in  najmanjši  vpliv  na  okolje.  Posebna  pozornost  bo  posvečena  hladivom,  njihovim specifičnim zahtevam, energetski in ekološki presoji. Poudarek bo prav tako na altarnativnih hladilnih tehnologijah za povečanje izrabe primarne energije , kot so trigeneracijski sistemi in absorpcijski hladilniki. Pokazani bodo vsi možni ukrepi za izrabo kondenzacijske toplote, s čimer postane delovanje hladilnika ekvivalentno delovanju toplotne črpalke.

 

Klimatski in hladilni sistemi (5 ECTS)

Nosilec/soizvajalec: prof. dr. Alojz Poredoš/prof. dr. Vincenc Butala
Asistent:
asist. dr. Primož Poredoš

Vsebina predmeta: Delovanje hladilnih sistemov, sestavni deli hladilnika (kondenzator, uparjalnik, ekspanzijski ventili, kompresor, kapilara…), regulacija hladilnikov.